Manteniment integral d’edificis i instal·lacions industrials.

Realitzem una gestió integral dels edificis i instal·lacions assegurant el confort dels usuaris així com la seguretat i funcionalitat dels immobles.

Dissenyem i duem a terme Planes de Manteniment Integral i gestionem tots els serveis de manteniment (preventiu, conductiu, tècnic-legal i correctiu) per optimitzar la vida útil de les instal·lacions minimitzant avaries.

MANTENIMENT PREVENTIU

És el destinat a garantir la fiabilitat del funcionament dels equips i instal·lacions, mitjançant la realització de revisions programades que garanteixin el seu bon funcionament, minimitzant així el risc d’avaries i incidents no previstos. El manteniment preventiu programat, consisteix en la realització del conjunt de tasques periòdiques detallades en els protocols d’operacions de manteniment. Aquesta metòdica execució de les operacions de manteniment, contribueix a assegurar el funcionament continu i eficaç de les instal·lacions, minimitzant les possibles parades com a conseqüència d’avaries. Igualment, aconsegueix una major rendibilitat de les inversions, en mantenir l’equilibri, entre les prestacions que proporcionen els equips i el valor de reposició.

MANTENIMENT CONDUCTIU

Comprèn totes les activitats relacionades amb el control i presa de dades efectiu sobre el funcionament de tots els elements i dispositius de seguretat de les instal·lacions, controls reglamentaris, supervisió i control del correcte estat i funcionament de les mateixes, engegada i parada d’instal·lacions, maniobres d’ajust i correcció, l’anotació de totes aquestes activitats, paràmetres de funcionament, consums, rendiments i elaboració d’informes tècnics. L’objectiu d’aquesta assistència serà aconseguir i mantenir un estàndard de seguretat, atenent a les necessitats de confort i funcionabilidad efectiva necessàries en les instal·lacions.

MANTENIMENT TÈCNIC-LEGAL

Les instal·lacions estan subjectes a certes revisions periòdiques que han de ser realitzades per empreses de manteniment legalment establertes. Aquest manteniment serà realitzat sobre totes aquelles instal·lacions que així ho requereixin, aplicant els diferents Reglaments i Normes vigents, i d’acord als procediments i freqüències prevists en les mateixes, o modificacions necessàries a realitzar per adequar les instal·lacions als canvis legals establerts.

Tots els nostres serveis de manteniment:

 • Instal·lacions de climatització.
 • Instal·lació elèctrica baixa i mitja tensió.
 • Instal·lacions elèctriques baixa tensió.
 • Instal·lacions especials, telefonia, megafonia, TV, CCTV.
 • Instal·lació contra incendis.
 • Lampisteria, ACS, AFCH.
 • Xarxa de sanejament. Grups de pressió.
 • Xarxa de pluvials. Grups de pressió.
 • Control de plagues DDD.
 • Tractament d’aigües.
 • Subministrament elèctric.
 • Subministrament d’aigua.
 • Transport vertical.