Compromesos amb la qualitat i el compliment de la normativa

En Grup DLR estem compromesos amb aportar valor afegit als nostres clients pel que a més d’un servei de qualitat estem compromesos amb el compliment de la normativa.


Sabem què legislació s’aplica a cada tipus d’instal·lació.

Sabem què punts són aplicables al manteniment de les instal·lacions.

Coneixem quins són les obligacions del titular.

Tenim en compte quins són les obligacions de l’empresa de manteniment.

Sempre actualitzats en matèria de legislació

Certificacions

Registro d’empreses d’Instal·lació, Manteniment i Reparació d’Instal·lacions de Calefacció-Climatització i Aigua Calenta Sanitària,
Segons el que es disposa en el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, R.I.T.E. Reial decret 1027/2007 del 20 de Julio de 2007 i les seves Instruccions Tècniques, I.T.

Registre d’empreses Instal·ladores Elèctriques en les especialitats:
IBTB Categoria bàsica, IBTE 1 Sistemes automatització, gestió tècniques d’energia i seguretat per a habitatges i edificis, IBTE 2 Sistemes de control distribuït, IBTE 3 Sistemes de supervisió, control i adquisició de dades, IBTE 4 Control de processos, IBTE5 Línies aèries o subterrànies per a distribució d’energia, IBTE 6 Locals amb el risc d’incendi o explosió, IBTE 7 Quiròfans i sales d’intervenció, IBTE 8 Llums de descàrrega en alta tensió, rètols, lluminosos i similars, IBTE 9 Instal·lacions generadores de baixa tensió. Estant en possessió dels carnets requerits a aquest efecte.

Registre d’empreses Instal·ladores i Mantenedoras d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis,
D’acord al Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Certificat empresa instal·ladora, mantenedora o reparadora d’aparells de refrigeració, aire condicionat i bomba de calor,
Segons l’establert en el reglament (CE) Nº 842/2006, reglament (CE) Nº 303/2008 i Reial decret 795/2010